Patiënteninformatie 


Behandelovereenkomst

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy, recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Hierbij zijn ook de rechten van de patiënt opgenomen zoals, inzagerecht, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking, recht op kennisgevingsplicht, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar.

Privacy

Fysiotherapie Scheperpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Scheperpark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy;
  • ​Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Scheperpark zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die vermeld staan in dit document.

Fysiotherapie Scheperpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Scheperpark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Huisregels

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Lees hier onze huisregels.

Dataverzameling Landelijke Database Kwaliteit

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continue bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dataverzameling.

Vergoedingen

Fysiotherapie Scheperpark heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zo zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven hangen in de praktijk en zijn terug te vinden op tarieven. Hier vindt u tevens verdere informatie betreft betalingsvoorwaarden en eventuele kosten bij gebruik van tapematerialen.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires

Fysiotherapie Scheperpark biedt studenten van de opleiding fysiotherapie (Hanzehogeschool Groningen) de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Een klacht over uw fysiotherapeut

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht? Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met vertrouwenspersoon van Fysiotherapie Scheperpark (Sippie Struikenkamp).

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon, of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling van stichting Keurmerk Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van keurmerk fysiotherapie  is  hierover meer informatie te vinden.

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen